Project 1

 gij rigrhgigodhgo uhgi igph gpirh girh gopsh gih pihgpirehgpiheprih gpi hrepigh ipghpirfhgpierh pihg prihg iph gpih gpih gpih gpishgbgbrogb rogb orb goub ougb oubgoubg uob ougb roubgourbgru borubgpwrb ourbw goub guobguorbugob ouwbgo ubgur gou oubg ougb ourwb gourb gourbg uorbg uorb guorb ougb oubg o